طبیعت

طبیعت

طبیعت چه چیزی راجع به با قدرت، و لذت زندگی کردن در این زمان چالش برانگیز به ما یاد میدهد؟ نایما پنیمان در کتاب استراتژی اضطراری از آدرین ماری براون در مورد قدرت پراکنده بودن درختان بلوط می گوید: "درخت بلوط در میان باد های سنگین و آب های خروشان سرجای خود می ایستد. چگونه؟ بجای پروراندن عمیق ریشه هایش به تنهایی، درخت بلوط ریشه هایش را پهن پراکنده می کند و آنها را به ریشه های درخت های بلوط اطرافش متصل می کند." این طبیعیست که در زمانی که طوفانی سمت ما می آید احساس تنهایی و ترس کنیم. اما طبیعت، در تمام اشکال و مراحل به ما نشاش می دهد که انعطاف پذیری از سازگارشدن، همبستگی و تکیه بر نظام های حمایتی اطراف ما نشاءت میگیرد. با فاصله گرفتن از این ایده که ما باید خودمان قوی باشیم، میتوانیم دریچه ای باز کنیم به سمت فرصت های جدید و انعطاف پذیری اجتماعی خودمان را بسازیم. پس چه اون فرد در نزدیگی شماست یا از شما فاصله دارد، ارتباط های خود را پیدا کنید و ریشه های خود را با آن ها در هم بپیچانید. از حمایت های دیگران استقبال کنید و صبور باشید. زنده ماندن و به جلو پیش رفتن در شرایط سخت نیازمند این است که کنار هم به ایسیتیم گرچه باهم فاصله داشته باشیم. شهر سالت لیک موضوع طبیعت رو انتخاب کرده است و دیوید هابن طراحی تصویر آن را انجام داده که به طور بین المللی توسط wordpress.com ارائه شده است.

ویدیوهای این رویداد