پایان

پایان

تم این ماه «پایان» است. پایان‌ها فرصت‌های منحصر به‌فردِ پنهانی هستند؛ آن‌ها به روابط، تجربیات، پروژه‌ها و فصول گذشته زندگی‌مان معنا می‌دهند. از سوی دیگر، آغازها رویایی هستند و به‌ما در تجسم مقاصد ویژه‌مان انرژی می‌دهند. تیترهای خبری، جدیدترین استارتاپ‌های در حال رشد و یا مقاصدی که مسافران حتما باید ببینند را تقدیس می‌کنند. اما به پایان رساندن می تواند حامل لذت معناداری باشد. نویسنده «وس مور» در مورد تفاوت بین شغل و کار می‌گوید: «هدف شما هرگز نباید شروع کردن امور باشد. هدف شما باید به ثمر رساندن آن‌ها باشد.» هنگامی که ما کاری را به‌درستی به پایان می‌رسانیم، نشان دهندهٔ رشد و تغییر واقعیِ ماست. ما می‌توانیم اهدافی برای پایان دادن به تنهایی، دور شدن از روابط تهی، تغییر عادت‌ها یا انتخاب مسیر شغلی متفاوت خلق کنیم. راز «پایان» در این است که در واقع شامل احتمالات بی‌شماری است. تم این ماه را دوستان ما در شهر «ریو دو ژانیرو» برزیل انتخاب کرده اند و «ایسادورا زفرینو» کار تصویر سازی آن را بر عهده داشته است.

ویدیوهای این رویداد

حامیان دوست‌‌داشتنی صبح خلاق که برگزاری رایگان رویداد بدون آن‌ها ممکن نیست

فضای کاری اشتراکی آبی سفید جامعه ای از افراد فعال را گرد هم می آورد. فضای کاری مناسب کارکردن، رویداد های شبکه سازی و کارگاه های آموزشی از همه مهم تر ایجاد حس خوب کار کردن چیزی است که ما به دنبال آن هستیم.

اصفهان سیتی سنتر نخستین و بزرگ ترین مرکز تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری کشور است که به عنوان چهارمین مرکز خرید بزرگ دنیا نیز محسوب می شود. یکی از مهم ترین اهداف ساخت این مجموعه ایجاد تسهیلات جهت تامین نیازهای زندگی روزمره شهروندان زیر یک سقف است. این مجموعه بزرگ تجاری، فرهنگی، تفریحی و گردشگری، در 7 طبقه طراحی شده است. دو طبقه پاركينگ مسقف زیرزمین با ظرفيت پارک 5500 خودرو ایجاد شده است و سه طبقه همکف، اول و دوم شامل مركز خريد (Hyper Star)، واحدهای فروشگاهی، فودکورت، نگارخانه، رستوران و کافی شاپ ها آماده خدمت رسانی است. دو طبقه سوم و چهارم نیز شامل مجموعه سینماها، مرکز همایش های بین المللی، فود کورت و رستوران ها، موزه، شهربازی، مجموعه دانشگاه ها و مراکز خدمات رسانی است.

ﯾــﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔــﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻋﻀــﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻧــﺎن ﻓﻌــﺎل ﺑــﯿﻦ ، اﺗــﺎق ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ ﺟﻮاﻧــﺎن ﺑــﺎ ﻧﮕــﺮش ﺑﻬﺒــﻮد ﺗﺠــﺎرت ﻫــﺎي ﺧﯿﻠــﯽ ﮐﻮﭼــﮏ و ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫــﺎي ، ﺳــﺎل 40 ﺗــﺎ 18 ﺳــﻨﯿﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ و ، ﺣﻘــﻮق ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ آﻧــﺎن اﺳــﺖ. ﻓﻠﺴــﻔﻪ اﯾــﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮان ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺟــﻮان اﻫــﺪاف ﻣﺸــﺘﺮك ﺑــﺮاي ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﻣﺸــﮑﻼت و اﯾﺠــﺎد راه ﺣــﻞ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﺮاي ﺣﺮﮐــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ اي ﺑــﺎ ﺷــﻮر و ﺷــﻮق ﺑــﺮاي ﺗﺤــﻮل زﻧــﺪﮔﯽ ﺧــﻮد و ،ﻓﻌــﺎل . ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،